ข้อความแถลงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

BP World International Co.,Ltd.


นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy Policy

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ เว็บไซต์ bp-world.com ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นโยบายฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ bp-world.com หรือสมัครเข้าใช้บริการของ bp-world.com  ดังนี้ เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของ bp-world.com  ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ คำจำกัดความใดๆที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ bp-world.com 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

* bp-world.com  ให้บริการร้านค้าออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล

* เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน bp-world.com  มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล

bp-world.com  จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

* สั่งซื้อสินค้า

* มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ bp-world.com  แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าของ bp-world.com  ได้

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

* เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของ bp-world.com  ถือว่าท่านยินยอมให้ bp-world.com  เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

* เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

1. เพื่อระบุตัวตนของท่าน

2. เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีในการให้บริการ

3. เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

4. เพื่อส่งเสริมการตลาดใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

5. เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ

6. เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

7. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง bp-world.com  จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

* ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน

* ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของ bp-world.com  ถือว่าท่านอนุญาตให้ bp-world.com  เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้

* เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา

* เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ

* เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งาน

มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

bp-world.com  รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ bp-world.com  ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของโลก ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่ให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การกระทำเช่นนั้นอาจหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าของ bp-world.com  ได้

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

bp-world.com  ช่วยให้คุณสามารถจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอได้โดยง่าย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

เงื่อนไขเพื่อใช้ในการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวรวมถึง:

* ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการท่านอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น ตราบเท่าที่ท่านยังคงใช้บริการของเรา)

* ไม่ว่าจะเป็นภาระทางกฎหมายที่เราต้องเผชิญ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายบางอย่างกำหนดให้เราต้องเก็บบันทึกธุรกรรมของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบได้)

* ว่าควรคำนึงถึงการรักษา หรือไม่คำนึงถึงตำแหน่งทางกฎหมายของเรา (เช่นกฎเกณฑ์ข้อพิพาท คดี หรือ ข้อบังคับ)

ท่านมีสิทธิลบข้อมูลของท่าน ร้องขอให้ลบออก วิธีนี้ทำให้ท่านสามารถแนะนำให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เรียกได้ว่าเป็น”สิทธิที่จะถูกลืม”) โดยที่ข้อมูลนี้ไม่ได้มีการใช้หรือมีประโยชน์อีกต่อไป

การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ bp-world.com  ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ bp-world.com  ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ

การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของ bp-world.com  ให้ถือตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

bp-world.com  ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ bp-world.com 

ติดต่อเรา

บริษัท บีพี เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 99 หมู่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี Thailand 11140 ประเทศไทย เป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่  

bponline@bp-world.com

แผนก ออนไลน์